Workshop O lienke Bodkulienke a zvieratkách

Dňa 20.06.2019 boli v materskej škole v Nemešanoch realizované dramatické, hudobné a výtvarné aktivity, ktoré v deťoch zanechali nezabudnuteľné zážitky. Cieľom realizovaných aktivít bolo priblížiť aktivizujúcu metódu tvorivú dramatiku, ktorá je založená na princípe porozumenia, vzájomnej spolupráce a tímovej komunikácii. Pod vedením Boženy Švábovej mali deti možnosť v tvorivom procese prežiť a vyjadriť vlastné pocity slovne, pohybom, dramaticky, hudobne a výtvarne.
Rozprávkový príbeh O lienke Bodkulienke a zvieratkách vtiahol deti do sveta, v ktorom sa spievalo, hralo, tancovalo a kreslilo. Deti v role zvieratiek mali možnosť cez vlastné aktivity prežívať pozitívne emócie a s lienkou Bodkulienkou získavať nové poznatky, skúsenosti a dojmy z nezabudnuteľných zážitkov. V priebehu aktivít vstúpili do roly bociana, zajačika, motýľa a s radosťou spievali a pohybom stvárňovali skákajúce žabky. V závere deti svoje zážitky a dojmy s radosťou výtvarne vyjadrili a s nadšením svoj výtvor odnášali domov.
Ďakujeme riaditeľke a učiteľkám Materskej školy v Nemešanoch za dobrú spoluprácu a vytvorenie príjemného prostredia.

Realizované dramatické aktivity sú súčasťou projektu KEGA č. 004KU-4/2019 Umelci v materskej škole – interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.