Vymenovanie nových vysokoškolských profesorov 2021

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 29. apríla 2021 nových profesorov vysokých škôl predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci.

V príhovore prezidentka uviedla, že spoločenskovedné a humanitné odbory by sa nemali chápať iba ako príprava zamestnancov pre určité konkrétne pracovné pozície. „Ako učitelia spoločenskovedných a humanitných disciplín najlepšie viete, že vašou úlohu je vychovávať mysliacich ľudí s pevným hodnotovým zázemím, ktorí si vedia vytvoriť na veci vlastný názor, vedia ho aj podložiť argumentmi a majú morálnu silu, aby ho obhájili v názorovej konfrontácii s inými postojmi. Takíto ľudia sa dokážu uplatniť nielen v oblasti, v ktorej získali vzdelanie a titul, ale aj všade tam, kde je potrebné aktívne hľadať informácie, tvorivo ich spracovať a použiť v praxi.“

Úlohou nových profesorov je podľa prezidentky prinášať hlboké pochopenie toho, čo sa deje so spoločnosťou, s ľuďmi, prinášať pochopenie trendu, kam svet smeruje a čo ľudia svojím konaním spôsobujú. „Vašou úlohou je vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať intelektuálne, kultúrne a duchovné hodnoty a dokážu pôsobiť na ľudí tak, aby boli schopní prijímať hodnotové rozhodnutia na vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovni. Aj vývoj na Slovensku ukázal, aké je to dôležité pre zdravý vývoj spoločnosti.“

Prezidentka zdôraznila, že od spoločenských vied a od predstaviteľov očakávame, že svoju expertízu ponúknu pri tvorbe verejných politík a pri identifikácii najväčších civilizačných výziev, ktoré pred republikou stoja. „Veľmi potrebujeme, aby ste sa kvalifikovane zamýšľali nad alternatívami spoločenského vývoja i nad tým, ako je možné vyriešiť najzávažnejšie konflikty a protirečenia, ktoré nás ohrozujú. Naša spoločnosť potrebuje, aby ste aktívne vstupovali do verejného diskurzu vo vážnych sporoch a vo verejnej diskusii ukázali, ako veľmi sa skutočné vedecké poznanie odlišuje od hlučného ignoranstva.“

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl:

 • Stanislav Benčič, masmediálne štúdiá
 • Róbert Brtko, rímske právo
 • Ivana Butoracová Šindleryová, verejná politika a verejná správa
 • Branislav Cepek, správne právo
 • Milan Ferenčík, cudzie jazyky a kultúry
 • Miloš Hitka, manažment
 • Juraj Jankuv, medzinárodné právo
 • Katarína Kalesná, obchodné a finančné právo
 • Vladimír Klein, predškolská a elementárna pedagogika
 • Miroslav Kmeť, slovenské dejiny
 • Slávka Kopčáková, estetika
 • Michal Kozubík, sociálna práca
 • Peter Krištofík, financie
 • Ingrid Mencerová, trestné právo
 • Zdenka Musová, ekonomika a manažment podniku
 • Eva Mydlíková, sociálna práca
 • Matúš Oľha, divadelné umenie
 • Lenka Pasternáková, odborová didaktika
 • Ivan Pavlov, andragogika
 • Miroslava Rajčániová, odvetvové a prierezové ekonomiky
 • Mariana Sedliačiková, ekonomika a manažment podniku
 • Katarína Slobodová Nováková, etnológia
 • Eva Stranovská, cudzie jazyky a kultúry
 • Juraj Šedivý, pomocné vedy historické
 • Juraj Vačok, správne právo
 • Dušan Velič, fyzikálna chémia
 • Adriana Wiegerová, predškolská a elementárna pedagogika

 

Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.