Týždeň vedy a umenia 9. – 13.11.2020

Týždeň vedy a umenia na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku otvorila prednáškou spojenou s praktickými ukážkami  PaedDr. Božena Švábová, PhD.  Téma „Implementácia ľudovej kultúry v predprimárnom vzdelávaníje aktuálna a poukazuje na význam a variabilné možnosti práce s deťmi. Detstvo je vzácnym obdobím v živote človeka a pri výchove sa na nič nesmie zabudnúť. Ak je folklór ako súčasť širokého systému tradičnej ľudovej kultúry hravo a zážitkovo včleňovaný do edukačného procesu pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní, možno medzi deťmi pozorovať pozitívnu zmenu v postoji ku kultúrnemu dedičstvu. Hmotná a nehmotná ľudová kultúra, ktorá bola prezentovaná študentom 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodneného prostredia dištančnou formou, účinne pôsobí na emócie, vťahuje všetkých do tvorivého procesu. Ľudové kroje, remeselnícke výrobky, riekanky, piesne, detské ľudové hry, kalendárne zvyky a tradície oslovili študentov a veríme, že získané poznatky uplatnia v praxi.

Dňa 10.11.2020 a 12.11.2020 sa konali online prednášky spojene s workshopom s názvom Výchova k manželstvu a rodičovstvu u mentálne postihnutých jedincov“, ktoré pripravila Mgr. Gabriela Vojteková, PhD.  Zúčastnili sa jej študenti 3. ročníka bakalárskeho stupňa a 2. ročníka magisterského stupňa dennej formy v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Prednáška bola zameraná na sexualitu žiakov s MP, nástrahám a problémom, ktorým sú daní jedinci vystavení. Študenti sa zapájali do workshopu svojimi odpoveďami na otázky, mali úlohy na samotné spracovanie, ktoré sa hneď vyhodnotili. Z postrehov študentov, téma ich obohatila hlavne do praxe a pripravila aspoň čiastočne na situácie, ktoré môžu zažiť počas edukácie v ŠZŠ (nevhodné sexuálne prejavy žiakov na hodinách, mimo vyučovania, v DSS /masturbácia/ ohmatkávanie/ dotýkanie sa iných).

Dňa 11.11.2020 sa konala dištančnou formou prednáška Ing. Zuzany Brčiakovej, PhD.  s názvom „História starostlivosti o siroty a opustené deti“, ktorej sa zúčastnili študenti 1. ročníka bakalárskeho stupňa dennej formy v študijnom programe Liečebná pedagogika. V histórii ľudskej spoločnosti sa uplatňovali rôzne formy pomoci sirotám a opusteným deťom. Boli vždy istým obrazom úrovne spoločnosti a ich chápania postavenia dieťaťa v spoločnosti. Nie vždy rešpektovali i záujem dieťaťa. V prednáške približujeme historický aspekt starostlivosti o siroty a opustené deti, v rámci konceptu sociálnoprávnej ochrany, ktorý prešiel pod vplyvom historického, kultúrneho a sociálneho vývoja spoločnosti mnohými zmenami.

Mgr. Katarína Dzurillová, PhD. pokračovala online workshopom s názvom „Komunikačné formy v procese edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“, ktorého sa zúčastnili študenti magisterského stupňa v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Workshop bol teoreticko-praktického charakteru. Študenti sa v ňom oboznámili s alternatívnymi komunikačnými formami, s ktorými možno zefektívniť proces edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prípade, že komunikácia prostredníctvom hovorenej reči z dôsledku jej narušenia je u žiakov obmedzená až nemožná. Teoretický výklad bol doprevádzaný obrázkovou prezentáciou a názornými ukážkami. Najväčším spestrením bolo pre študentov osvojenie si znakov slovenskej jednoručnej prstovej abecedy, ktorá predstavuje sekundárnu komunikačnú formu predovšetkým žiakov so sluchovým postihnutím.

Nasledovala prednáška spojená s praktickými ukážkami  s názvom Integrácia hudobného a dramatického umenia v predprimárnom vzdelávaní, ktorú si pripravila PaedDr. Božena Švábová, PhD. Dieťa v predprimárnom období má záujem o všetko, čo sa okolo neho deje. Jeho prirodzená túžba sa prejavuje aj v oblasti hudobného a dramatického umenia. Chce spievať, hudobne sa hrať, vyjadriť obsah riekanky, piesne, pohybom reagovať, hrou v role stvárniť a napodobniť dramatické situácie, ktoré zanechávajú v deťoch nezabudnuteľné zážitky. Študenti 2. ročníka v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých  a 2. ročníka v študijnom programe Liečebná pedagogika, bakalárskeho stupňa mali možnosť dištančnou formou získať nové poznatky a cez vlastnú aktivitu prežiť nové situácie pri integrácii hudobného a dramatického umenia. Každodenná práca s hudobným a dramatickým umením v prostredí materskej školy prináša svoje ovocie.

Dňa 12.11.2020 sa konala online prednáška spojená s workshopom s názvom  „Špeciálnopedagogická diagnostika laterality detí mladšieho školského veku“, ktorú pripravila PhDr. Viera Šilonová, PhD.  Zúčastnilo sa jej 21 študentov 2. ročníka magisterského stupňa dennej formy v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Aktivita bola zameraná na teoretické informácie v oblasti nerovnocennej funkčnosti pravej a ľavej mozgovej hemisféry, ktorú označujeme pojmom cerebrálna asymetria, alebo lateralita mozgových hemisfér. Účastníci workshopu mali možnosť získať praktické informácie o používaní diagnostického nástroja  Matějček, Žlab: Skúška laterality – T 116 určeného na zisťovanie laterálnej preferencie a dominancie ruky, nohy a oka pre deti a dospelých.

PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. pokračoval online prednáškou s názvom „Zisťovanie základných motorických kompetencií testovou batériou MOBAK KG“, ktorej sa zúčastnili študenti bakalárskeho stupňa v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodneného prostredia. Prednáška oboznámila študentov s možnosťami zisťovania základných motorických kompetencií 4 – 6 ročných detí v materských školách testovou batériou MOBAK KG (Motorische Basiskompetenzenin in der Kindergarten).  Prednáška zdôraznila úlohy pri dosahovaní pohybových kompetencií detí a vysvetlila, že študenti – budúci učitelia v materských školách majú v spektre svojich úloh zabezpečenie efektívneho rozvoja motorických kompetencií detí. Jedným z predpokladov plnenia tejto úlohy je vhodná diagnostika. Študenti boli oboznámení s metodikou testových úloh, jednotlivých položiek a pohybových oblastí, zaznamenávania a vyhodnocovania. Záver prednášky informoval o perspektíve zverejňovania relevantných písomných a digitálnych produktov.