Týždeň vedy a umenia 5. – 8.11.2019

V Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku Týždeň vedy a umenia otvorila Mgr. Katarína Dzurillová, PhD. svojím workshopom s názvom „Augmentatívna a alternatívna komunikácia v edukácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“. Reč a komunikácia patrí k veľmi dôležitým prostriedkom pri edukácii a socializácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Alternatívna a augmentatívna komunikácia je šanca, ako umožniť deťom komunikovať, ktoré z dôvodu narušenia komunikačnej schopnosti nemôžu komunikovať verbálnou metódou, respektíve hovorenou rečou. Cieľom prednášky bolo oboznámiť poslucháčov s jednotlivými metódami a technikami augmentatívnej a alternatívnej komunikácie, ktoré sa postupne dostávajú aj do našich edukačných podmienok alebo sa v nich už efektívne uplatňujú.

 

PaedDr. Božena Švábová, PhD. pokračovala workshopom Využitie predmetov a rekvizít v tvorivých dramatických aktivitách pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní a primárnom vzdelávaní“. Workshop bol zameraný na ukážky a tvorbu tvorivých dramatických aktivít a príbehov s využitím predmetov a rekvizít, ktoré pri práci s deťmi v predprimárnom a primárnom vzdelávaní rozvíjajú komunikáciu, spoluprácu v skupine, podnecujú tvorivosť, podporujú fantáziu a predstavivosť, prinášajú nové zážitky zo získaných poznatkov a skúseností.

 

Dňa 6.11.2019 sa konala tvorivá dielňa s názvom K problematike interdisciplinárneho prístupu v edukačnom procese s akcentom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“, ktorú pripravila doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.. Tvorivá dielňa bola zameraná na aktivity, ktoré akcentujú jednu z úloh estetickej výchovy v základných školách, a to integráciu hudobných, výtvarných, literárnych a divadelných prvkov, ktoré tvoria ucelený umelecký a pedagogický celok, ktorý pri uspokojovaní potrieb dieťaťa/žiaka formuje jeho správne postoje, prispieva k jeho celkovému rozvoju, čo nepochybne ovplyvňuje učiteľov pri výbere vhodných foriem a metód pri práci s umeleckým dielom.

 

Dňa 7.11.2019 sa konala prednáška PaedDr. Bohuslava Stupáka, PhD. s názvom Prípravné hry vo výchovných činnostiach“. Prednáška poskytovala pohľad na prípravné hry a ich využitie vo výchovných činnostiach u detí a žiakov. Študenti sa dozvedeli informácie o výchovných zariadeniach, cieľoch a obsahu výchovy a vzdelávaní detí a žiakov, o cieľoch a obsahu výchovy. Charakterizovali sa hry a prípravné hry, aplikáciu prípravných hier v edukačnom procese ako aj aspekt vybraných prípravných hier.

 

Mgr. Miriama Pačnárová, PhD. pokračovala prednáškou „Čítanie a práca s knihou (zamerané na predprimárne vzdelávanie)“. Práca s knihou rozvíja u detí reč, jazykové zručnosti, napomáha rozvoju tvorivého myslenia, fantázie je zdrojom získavania a poznávania nových informácií. Dieťa pri knihe relaxuje, ale je aj motivované k výtvarnej činnosti, dramatickej a pod.. Kniha je prostriedkom k objavovaniu nových vecí a rozvíjaniu fantázie.

 

Dňa 8.11.2019 sa konala prednáška PaedDr. Petra Petroviča, PhD. s názvom „Vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v špeciálnej triede základnej školy“. Vyučovanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je zložitý proces vzájomnej interakcie učiteľa a žiaka. Prednáška sprostredkúva poznatky súvisiace s vyučovaním žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v špeciálnej základnej školy a upriamuje pozornosť na špecifiká tejto edukácie.