Tvorivá dramatika a rozvoj komunikácie s využitím literárnych textov v predprimárnom vzdelávaní

KEGA č. 004KU-4/2019 Umelci v materskej škole – interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní.

V priestoroch Materskej školy na Vsetínskej ulici v Starej Ľubovni sa dňa 3.2.2020 realizoval odborný metodický seminár s učiteľmi materských škôl pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. Cieľom odborného seminára, na ktorom sa stretli učitelia z okresu Stará Ľubovňa, bolo priblížiť aktivizujúcu metódu tvorivú dramatiku, ktorá má v súčasnosti nezastupiteľné miesto pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní.

Tvoriví učitelia neustále prinášajú do edukačného procesu rôzne nové inovačné metódy a techniky. Dnes si mali možnosť v tvorivom procese osobne vyskúšať variabilnú prácu s metódami tvorivej dramatiky. V príjemnej atmosfére získavali nové poznatky a skúsenosti v modelových dramatických situáciách, hrou v role sa vcítili do konania postáv, v dramatických hrách pozorne vnímali seba a svoje okolie. Uvítali dramatické príbehy prepojené s pohybom a hudbou. Rôzne rozprávkové postavy v piesňach Ježibaba, Ja som vlk sivý, Trpaslíček, Bumbarasa to je krása, Šiel malý krtko lesom sú silným motivujúcim činiteľom na aktívne pohybové stvárnenie, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú komunikáciu.

Práca s bábkou a zástupnou rekvizitou prináša nové formy prejavu, podnecuje tvorivosť, rozvoj fantázie, rozvíja slovnú zásobu, dokáže rozihrať variabilné dramatické situácie, učitelia cez vlastnú tvorbu mali možnosť získať nové poznatky a skúsenosti. Veríme, že tvorivá dramatika je skutočným oživením práce s deťmi, ale aj oživením učiteľa.

Práca s bábkou a zástupnou rekvizitou prináša nové formy prejavu, podnecuje tvorivosť, rozvoj fantázie, rozvíja slovnú zásobu, dokáže rozihrať variabilné dramatické situácie, učitelia cez vlastnú tvorbu mali možnosť získať nové poznatky a skúsenosti. Veríme, že tvorivá dramatika je skutočným oživením práce s deťmi, ale aj oživením učiteľa.

Ďakujeme riaditeľke Materskej školy na Vsetínskej ulici v Starej Ľubovni Mgr. Zuzane Vyšňovskej a jej zástupkyni Mgr. Danke Chlebákovej, garantke programu Mgr. Marianne Krulčikovej.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.