Mgr.

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A PEDAGOGIKA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (Mgr.)

Všeobecná charakteristika
Absolvent magisterského učiteľského štúdia Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých, medicíne, biologických psychologických, sociálnych, legislatívnych a právnych vedách vo vzťahu k jednotlivcom s mentálnym postihnutím.  V priebehu štúdia získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti, spôsobilosti a zručnosti potrebné pre výučbu v špeciálnych základných školách. Absolvent  ovláda odborný obsah príslušných vedných disciplín ako špecifickú oblasť ľudského poznania.
S týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti, spôsobilosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Absolvent má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja špeciálnej didaktiky jednotlivcov s mentálnym postihnutím.
Študijný program je zostavený tak, aby zabezpečil komplexnú odbornú, metodologickú a metodickú prípravu budúcich špeciálnych pedagógov – učiteľov pre špeciálne základné školy so zameraním na jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Disciplíny v ňom zastúpené prezentujú potrebné odborné informácie a poznatky z pedagogiky mentálne postihnutých, špeciálnej teórie vyučovania, špeciálnych metodík jednotlivých predmetov, zo špeciálnej pedagogiky a z ďalších participujúcich disciplín nevyhnutných ku kvalitnému vyučovaniu jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím. Štúdium pozostáva z kurzov, ktoré majú charakter prednášok, seminárov a cvičení. Súčasťou štúdia je aj špeciálno-pedagogická prax študentov priamo v teréne. Štúdium končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba diplomovej (magisterskej) práce so zameraním na odbornú špeciálno-pedagogickú problematiku.

Teoretické poznatky
Ťažisko vzdelávacieho procesu v teoretickej rovine spočíva na prednáškach a čiastočne  seminároch. Študent ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie  a vzdelávania človeka. Počas štúdia sú poskytované široké teoretické poznatky, ktoré sú potrebné pre  zvládnutie učiteľskej spôsobilosti pri vyučovaní  svojej špecializácie. To predpokladá  taktiež individuálne štúdium jednotlivca a u každého percipienta dobrý prehľad  v odbornej literatúre.
Študent magisterského učiteľského štúdia Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých  získava teoretické vedomosti tak, aby bol pripravený pre špeciálno-pedagogickú prácu v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím a v špeciálnych základných školách pre žiakov s viacnásobným postihnutím. Špecializované predmety umožnia študentovi získať poznatky z teórie vyučovania jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím, rozvinúť jeho špeciálno-pedagogické spôsobilosti a zručnosti v konkrétnych podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym a mentálnym a viacnásobným postihnutím.
Teoretické poznatky, ktoré získa počas štúdia:
• umožnia absolventovi vytvorenie základov vlastného učiteľského štýlu, rozvinúť  jeho schopnosti, skúmať kvalitu a účinnosť špeciálnopedagogickej činnosti a schopnosť flexibilne meniť prístupy, stratégie a spôsoby činnosti, kultivovať rozhodovacie procesy,
• umožnia ich uplatnenie v zamestnaní v záujme cieľov spoločnosti, čo znamená, že bude pripravený podporovať myšlienky integrácie, inklúzie jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím medzi intaktnú populáciu.
Všetky teoretické poznatky, spôsobilosti, zručnosti a schopnosti získané vo všestrannej príprave na špeciálno-pedagogickú činnosť využije k naplneniu poslania v školskej práci s jednotlivcami s mentálnym postihnutím a jednotlivcami s mentálnym a s viacnásobným postihnutím.

Praktické zručnosti
Praktické zručnosti získa študent odboru na seminároch a cvičeniach. Dôležitým atribútom vzdelávacieho procesu je i špeciálnopedagogická prax (priebežná a súvislá), ktorá poskytne študentovi priestor pre nadobudnutie praktických zručností. Semináre by mali preukázať praktickú aplikáciu teoretických vedomostí, pričom zadávaním seminárnych prác sa sleduje schopnosť poslucháča pre samostatnú tvorivú prácu a narábanie s celou škálou ponuky odbornej literatúry a prameňov zo študovanej problematiky Dôležité je viesť študentov k analytickému a syntetickému uvažovaniu, k osvojovaniu si nových poznatkov a ich kritickému hodnoteniu, naučiť ich kriticky argumentovať a vedieť zaujať a obhájiť vlastný postoj k problému. Študenti odboru by mali vedieť výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikovať v podobe bádateľských a odborných prác. Predmety, ktoré tvoria obsah študijného programu Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých aplikujú teoretické vedomosti do praktických súvislostí výkonu povolania. Veľký význam sa prikladá cvičeniam zo špeciálnych metodík predmetov špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré pripravujú študenta na vyučovanie v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím po praktickej stránke. Absolvent je schopný tvorivo rozvíjať tieto poznatky v špeciálnopedagogickej praxi ďalej a konfrontovať ich s určitými výsledkami. Má prehľad aj v spôsoboch nadviazania kontaktov s centrami, ktoré sa zaoberajú rozvojom praktických zručností v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím. Absolvent je pripravený na včasnú intervenciu, použitie konkrétnych špeciálnych metód a techník, ktoré pomáhajú jednotlivcovi s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím, odstraňovať a zmierňovať jeho špecifické problémy. Teoretické vedomosti umožnia absolventovi aplikáciu alternatívnych spôsobov výchovy a vzdelávania jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím, využívanie poznatkov tak z propedeutických disciplín, ako aj zo špeciálno-pedagogickej diagnostiky, prognostiky  a komplexnej rehabilitácie. Absolvent bude schopný stotožniť sa s filozofiou vyučovania a vzdelávania jednotlivcov s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktorej zmysel spočíva v ponímaní človeka v jeho celostnej štruktúre, ako jednotu dimenzií somato-psycho-socio-spirituálnej. Dokáže pochopiť jedinečnosť a dôstojnosť osobnosti jednotlivca s postihnutím a narušením v spoločnosti ostatných ľudí. Absolvent bude mať rozvinuté špeciálno-pedagogické spôsobilosti (komunikatívne, riadiace, diagnostické, tímovej spolupráce a iné). Vo svojej profesii sa stane partnerom lekárov, psychológov, sociálnych pracovníkov, právnikov a iných odborníkov a terénnych pracovníkov, preto absolvent získa nielen predpoklady zvládnuť svoj vlastný odbor, ale mať prehľad aj z poznatkov iných potrebných vedných disciplín.

Profil absolventa
Špeciálno-pedagogická kvalifikácia študentovi zabezpečí také kompetencie, aby sa mohol stať iniciátorom a nositeľom zmien špeciálneho, integrovaného a inkluzívneho školstva. Bude pripravený presadzovať nové trendy v špeciálnej pedagogike a ďalej sa v odbore vzdelávať.
Príprava absolventa špeciálnej pedagogiky je orientovaná aj pre teoreticko-odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore špeciálnej pedagogiky.

Absolvent magisterského učiteľského štúdia Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých sa uplatní v nasledujúcich pracovných pozíciách:
• učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane učiteľa prvého stupňa, ktorý vyučuje v prípravnom ročníku základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – špeciálny pedagóg na  vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím v študijnom odbore pedagogika mentálne postihnutých.
• učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením -špeciálny pedagóg  na vyučovanie v triedach a školách pre žiakov s mentálnym postihnutím.
• učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy na vyučovanie predmetu špeciálna pedagogika.
• školský špeciálny pedagóg v  študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti.
• terénny špeciálny pedagóg  v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer  v študijnom odbore špeciálna pedagogika so zameraním na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným postihnutím, na ktorých je zameraná jeho odborná činnosť.

Ďalej sa uplatní ako pedagóg:
– v špeciálnych základných školách vzdelávacieho variantu A, B, C,
– v praktických školách,
– v špeciálnych základných školách pri špeciálnych výchovných zariadeniach,
– v špeciálnych triedach v základných školách,
– v špeciálno-pedagogických poradniach pri práci s jednotlivcami s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím,
– v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrách špeciálno-pedagogického poradenstva,
– v inštitúciách pracovného poradenstva,
– v alternatívnych zariadeniach špeciálneho výchovnovzdelávacieho charakteru,
– v školách bežného typu so zavedenou integráciou/inklúziou  žiakov s mentálnym postihnutím,
– v strediskách komplexnej rehabilitácie,
– v dobrovoľných neziskových organizáciách pre jednotlivcov s mentálnym postihnutím,
– v terénnej práci s rodinami s deťmi s mentálnym postihnutím, mentálnym a viacnásobným postihnutím,
– vo vedecko-výskumných pracoviskách,
– ako učitelia predmetu Špeciálna pedagogika na stredných školách.