Správa z posviacky Kaplnky sv. Valentína, imatrikulácie a promócie v Levoči

3. október 2011 je dňom 300. výročia obnovenia činnosti jezuitského konviktu. Pri tejto príležitosti usporiadal Inštitút Juraja Páleša v Levoči – pracovisko PF KU v Ružomberku slávnosť spojenú s posviackou Kaplnky sv. Valentína, imatrikuláciou a promóciou. Po svätej omši, ktorú v kaplnke celebroval pomocný biskup J. E. Mons. Dr. Andrej Imrich, bolo imatrikulovaných 88 študentov špeciálnej pedagogiky, 36 študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín, 20 študentov liečebnej pedagogiky a 12 študentov univerzity tretieho veku. Promovaných bolo 7 študentov.

Text: Ivana Rochovská
Foto: Miriam Hašková