Medzinárodná vedecko-praktická konferencia „ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH ZRUČNOSTÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA ZA OKOLNOSTÍ NOVEJ SOCIOKULTÚRNEJ REALITY“

V dňoch 15. – 16. apríla 2021 sa v Tarnopole (Ukrajina) uskutočnila 3. medzinárodná vedecko-praktická konferencia na tému „Rozvoj profesionálnych zručností pedagogického pracovníka za okolností novej sociokultúrnej reality“, ktorá prebiehala online. K organizátorom konferencie patrilo Ministerstvo vzdelávania a vedy na Ukrajine, viaceré univerzity z Ukrajiny, Poľska a Turecka. Medzi účastníkmi boli aj naši vyučujúci z Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Mgr. Marcela Čarnická, PhD. (Námet na využitie rómskej rozprávky v materských školách pri inkluzívnom vzdelávaní), PaedDr. Peter Petrovič, PhD. (Príčiny a súvislosti rizikového správania žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v deviatom ročníku špeciálnej triedy základnej školy z pohľadu triedneho učiteľa) a PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD., MBA (Význam pohybovej hry v inkluzívnom vzdelávaní u žiakov v mladšom školskom veku).

Mgr. Marcela Čarnická, PhD.