Pedagógovia IJP v Levoči na Medzinárodnej vedeckej online konferencii

Vysoká škola manažmentu vzdelávania v Kyjeve – Ukrajina organizovala 23. októbra 2020 Medzinárodnú vedeckú online konferenciu „ŠKOLA SYNERGIE VZDELÁVANIA A DUCHOVNOSTI: NOVÉ VÝZVY, TRENDY A PRÍLEŽITOSTI.“ Konferencie sa zúčastnilo 88 účastníkov z Ukrajiny, Slovenska, Poľska a USA. Ďalšími organizátormi boli: Inštitút Juraja Páleša v Levoči KU PF v Ružomberku (Slovensko), Vzdelávací a vedecký ústav manažmentu a psychológie univerzity humanitných a prírodných vied Jana Dlugosha v Čenstochowe (Poľsko), Medzinárodný ústav rozvoja inteligencie (Južná Kórea), Inštitút filozofie G.S Skorovody – Národná akadémia vied Ukrajiny, Verejná rada spolupráce s cirkvami a náboženskými organizáciami v rámci Ministerstva vzdelávania a vedy Ukrajiny.

Cieľom konferencie bolo vytvorenie profesionálnej a efektívnej platformy pre domácich a zahraničných vedcov, mladých vedcov a pedagógov zameraných na prax tak, aby sa oboznámili s výsledkami vedeckého výskumu a s empirickými skúsenosťami z koexistencie a synergie vzdelávania a duchovnosti.

Konferencie sa zúčastnili títo pedagógovia Inštitútu Juraja Páleša v Levoči:

PhDr. Viera Šilonová, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., prof. Viktor Hladush, DrSc. s príspevkom „Psychologická a pedagogická podpora inkluzívneho vzdelávania v základných školách Slovenska – moderný trend duchovnosti“

prof. Oľga Bench, PhD. „Tradícia ukrajinského chorálneho spevu“

Ing. Zuzana Brčiaková, PhD. „Vplyv rodinného prostredia na záškoláctvo ako jeden zo  sociálno-patologických javov“

PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. MBA. „Psychomotorický rozvoj detí predškolského veku a možnosti zisťovania stavu úrovne rozvoja pohybových kompetencií“

Mgr. Miriama Pačnárová, PhD. „Súčasné sociálne premeny na Slovensku“

Mgr. Oleh Dorozhovets „Školský špeciálny pedagóg v kontexte aktuálnych zmien vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike“

Oceňujeme aktívny prístup všetkých účastníkov konferencie Inštitútu J. Páleša v Levoči a  ich prínos v internacionalizácii vedy a výskumu na našej univerzite v neľahkých časoch poznamenaných pandémiou COVID 19.

prof. Viktor Hladush, DrSc.