Odpustová slávnosť sv. Valentína 2019

Dňa 14. februára 2019 o 10.00 hod. v kaplnke sv. Valentína v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči sa konala odpustová slávnosť. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy, koncelebrantmi boli ThLic. Ondrej Palušák a PhDr. Adam Baran.
Mons. Andrej Imrich sa zameral vo svojej kázni na rodinný život, manželstvo, slobodu a zodpovednosť. Zdôraznil, že manželstvo je na celý život a nie je to zmluva na niekoľko rokov. Manželský pár tvorí žena a muž. Vyzdvihol, že Adam mal len jednu ženu a Eva mala len jedného muža. Pozornosť upriamil na slobodu človeka. Jeho tvrdenie spočíva v tom, že slobodný je ten, kto uvážene, dobrovoľne a ochotne robí dobro. Zároveň poukázal na zodpovednosť, ktorá úzko súvisí so slobodou odrážajúcou sa vo vlastnom svedomí a plnení povinnosti.
Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnil dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD.