Odborný workshop – Prstová abeceda

V dňoch 28. februára – 1. marca 2019 a 7. marca – 8. marca 2019 sa v dvojdňových blokoch študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči mohli zúčastniť na odbornom workshope s názvom „Prstová abeceda“. Workshop sa konal pod vedením odbornej asistentky Katedry špeciálnej pedagogiky Mgr. Kataríny Dzurillovej, PhD. a jeho hlavným cieľom bolo praktické osvojenie si jednotlivých znakov jednoručnej a dvojručnej prstovej abecedy. Znaky prstovej abecedy reprezentujú konkrétne písmena abecedy.
Prstová abeceda predstavuje jeden z najznámejších systémov prstových znakov, ktorý sa uplatňuje najmä v komunikácii s osobami so sluchovým postihnutím. Primárne bol však tento komunikačný systém vytvorený osobami, ktoré nemali poškodený sluch, ale potrebovali sa dorozumieť inak ako hovorenou rečou. Reč je o mníchoch zo 7. storočia, ktorí pri vstupe do kláštorov skladali sľub mlčanlivosti a tak pre svoje vzájomné komunikačné potreby vytvorili prstovú abecedu. Vďaka priekopníkom, ktorí považovali prstovú abecedu za efektívny spôsob komunikácie najmä v rámci vzdelávania osôb so sluchovým postihnutím sa tento komunikačný systém postupne rozšíril do celého sveta.
Na Slovensku sa môžeme stretnúť s dvoma systémami prstovej abecedy: jednoručnou a dvojručnou. Jednoručná je vo svete viac rozšírená a využíva sa aj v školách pre žiakov so sluchovým postihnutím. S dvojručnou sa skôr stretneme u staršej generácii Nepočujúcich. V porovnaní s jednoručnou prstovou abecedou je v dôsledku zapojenia oboch rúk pomalšia a teda aj ľahšie zrakom vnímateľná o čom sa presvedčili aj samotní študenti.
Študenti si v rámci workshopu osvojili znaky oboch systémov prstovej abecedy – jednoručnej aj dvojručnej a to formou rôznych hier a cvičení zameraných na ich osvojenie a upevnenie.
S pojmom prstová abeceda sa študenti nášho inštitútu doposiaľ stretli len v teoretických východiskách augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK), ktorá je súčasťou osnov viacerých predmetov na Katedre špeciálnej pedagogiky. Takto prakticky orientovaný workshop bol pre študentov príjemným spestrením ich štúdia, ale predovšetkým absentujúcou možnosťou aplikovania ich teoretických vedomostí v praktických zručnostiach. Po absolvovaní workshopu študenti dostali certifikát o absolvovaní neakreditovaného vzdelávania z predmetu Prstová abeceda.

Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.