Odborný workshop – Orientačná diagnostika a stimulácia

V dňoch 13. – 15. februára 2019 sa na Inštitúte Juraja Páleša PF KU v Levoči pod vedením vedúcej Katedry špeciálnej pedagogiky PhDr. Viery Šilonovej, PhD. uskutočnili 3 odborné workshopy pre študentov pod názvom Orientačná diagnostika a stimulácia. Zúčastnilo sa ho 36 študentov.
Cieľom workshopov bolo oboznámiť študentov našej fakulty s potenciálnymi zmenami v edukácii sociálne a zdravotne znevýhodnených detí predškolského a mladšieho školského veku, ktoré spočívajú v uplatňovaní progresívnych, inovatívnych metód. Jednou z nich je aj vytvorenie nástroja depistážnej orientačnej diagnostiky a stimulácie, ktorý prispieva k akcelerácii vývinu sociálne i zdravotne znevýhodnených detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku. Lektorka zdôraznila potrebu skvalitnenia diagnostiky, čím môžeme dosiahnuť presnú identifikáciu a následne stimuláciu bazálnych funkcií dieťaťa/žiaka s dôrazom na prevenciu príčin porúch učenia a správania v súlade s aktuálnymi trendmi inkluzívnej pedagogiky a inkluzívnej pedagogickej (špeciálnopedagogickej) a psychologickej diagnostiky. Študenti pod vedením lektorky si odskúšali diagnostické postupy podľa publikácie: ŠILONOVÁ, V. – KLEIN, V. – ŠINKOVÁ, P. A. 2018. Manuál k depistáži pre detipredškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia – inovovaná časť a následne aj praktický nácvik konkrétnych postupov v oblasti stimulácie vývinu realizáciou stimulačného programu pre deti a žiakov v školskom prostredí v súlade s publikáciou: ŠILONOVÁ, V. – KLEIN, V. – ŠINKOVÁ, P. A. 2018. Manuál k stimulačnému programu pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia – inovovaná časť. Po absolvovaní vzdelávania študenti dostali osvedčenie o absolvovaní neakreditovaného vzdelávania.