Odborný workshop – Orientačná diagnostika a stimulácia

V dňoch 21. – 28. mája 2021 sa na Inštitúte Juraja Páleša PF KU v Levoči pod vedením vedúcej Katedry špeciálnej pedagogiky PhDr. Viery Šilonovej, PhD. uskutočnili 2 odborné online workshopy pre študentov pod názvom Orientačná diagnostika a stimulácia. Zúčastnilo sa ho 36 študentov 1. a 2. ročníka RŠŠP.

Cieľom workshopov bolo oboznámiť študentov našej fakulty s potenciálnymi zmenami v edukácii sociálne a zdravotne znevýhodnených detí predškolského a mladšieho školského veku, ktoré spočívajú v uplatňovaní progresívnych, inovatívnych metód. Jednou z nich je aj vytvorenie nástroja depistážnej orientačnej diagnostiky a stimulácie, ktorý prispieva k akcelerácii vývinu sociálne i zdravotne znevýhodnených detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku. Lektorka zdôraznila potrebu skvalitnenia diagnostiky, čím môžeme dosiahnuť presnú identifikáciu a následne stimuláciu bazálnych funkcií a symptómov dieťaťa/žiaka s dôrazom na prevenciu príčin vzniku porúch učenia a správania v súlade s aktuálnymi trendmi inkluzívnej pedagogiky a inkluzívnej pedagogickej (špeciálnopedagogickej) diagnostiky. Študenti pod vedením lektorky si odskúšali diagnostické postupy podľa nasledovných publikácií: ŠILONOVÁ, V. – KLEIN, V. – ŠINKOVÁ, A. P. 2019. Depistážno-stimulačný program pre 3 – 4 ročné deti v materskej škole. Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-89051-21-2. EAN: 9788089051212. s. 147.

ŠILONOVÁ, V. – KLEIN, V. – ŠINKOVÁ, P. A. 2018. Manuál k depistáži pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia – inovovaná časť a následne aj praktický nácvik konkrétnych postupov v oblasti stimulácie vývinu realizáciou stimulačného programu pre deti a žiakov v školskom prostredí v súlade s publikáciou:  ŠILONOVÁ, V. – KLEIN, V. – ŠINKOVÁ, P. A. 2018. Manuál k stimulačnému programu pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia – inovovaná časť. Po absolvovaní vzdelávania študenti dostali osvedčenie o absolvovaní neakreditovaného vzdelávania.

Ďalšie 2 online workshopy zamerané na špeciálnopedagogickú diagnostiku laterality a dynamickej praxie u detí mladšieho školského veku boli realizované pre študentov 1. a 2. ročníka RŠŠP v apríli 2021.

PhDr. Viera Šilonová, PhD.