O fakulte

PREHLÁSENIE O POSLANÍ
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.

KONTEXT
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva.

Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.

Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.

POSLANIE
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky.

Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.

Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (…) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.

Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.

Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti.

Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.

Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.

VÍZIA
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.

SÚČASNOSŤ
Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2012/2013 študuje 7 037 študentov, 4 528 v dennej a 2 509 v externej forme štúdia, vrátane 401 doktorandov.

Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 13 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je ôsma najvyhľadávanejšia slovenská univerzita. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl.

V poslednom zverejnenom rebríčku World Academies Rank sa KU umiestnila na siedmom mieste spomedzi 33 hodnotených slovenských vysokých škôl. V globálnom rankingovom rebríčku sa zaradila v jeho prvej polovici na 3 807 mieste z 9 805 vysokých škôl a univerzít z celého sveta, v konkurencii 2 450 hodnotených európskych vysokých škôl dosiahla 929 miesto.

Spokojnosť absolventov univerzity s výberom študijného odboru je nad celoslovenským priemerom (80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe bola na univerzite vyvážená. Opäť študovať na KU by sa rozhodlo 63 % jej absolventov. V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti hodnotia pravidelnosť a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre a dodržiavanie konzultačných hodín, vyššia miera spokojnosti je medzi absolventmi aj s informačnou hodnotou prednášok a seminárov. Uvádza sa to v prieskume hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl absolventmi a pedagógmi, ktorý realizovala a zverejnila ARRA a agentúra GfK v októbri a novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov – absolventov prvého, druhého alebo tretieho stupňa z rokov 2006 -2009 a na vzorke 2 454 respondentov – pedagógov univerzít. Učitelia sa v prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú na ich prácu na univerzite, napríklad na finančné ohodnotenie, vedeckú činnosť, materiálne vybavenie katedry, pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského štúdia a pod. KU dosiahla v hodnotených oblastiach priemer 54,0 – teda ako najlepšie hodnotená vlastnými pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia KU s pracovnou atmosférou (67,7), materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3).

HISTÓRIA
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.

V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).

Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená 1. júla 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť 1. júla 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.

Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 – 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 – 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 – 6/2008) a daľším rektorom je teológ a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – 2014).
Od roku 2014 je rektorom Katolíckej univerzity prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.