Program

 PROGRAM konferencie

Z hlavných referátov:

Podpora inkluzívnej edukácie sociálne znevýhodnených detí a žiakov
doc. PhDr. Vladimír Klein, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Názory učiteľov na inkluzívnu edukáciu
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Vysoká škola DTI

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
PhDr. Petr Adamus, Ph.D., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika

Bariéry, riziká a možnosti efektívnej spolupráce základných škôl s rodinami žiakov
Mgr. Pavol Janoško, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených detí v materskej škole
PhDr. Viera Šilonová PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Pozícia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triednom kolektíve vo vzťahu k procesom inklúzie na 2. stupni základnej školy
doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc., Univerzity Komenského, Pedagogická fakulta

Konferencia je výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA č. 032KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny.