Predchádzajúce konferencie

Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XII. – 25. februára 2016, v Levoči

Medzinárodná vedecká konferencia Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov vychádza z praktických potrieb súčasnej spoločnosti. Jej  cieľom je reflektovať tradície a navrhnúť inovácie v oblasti výchovy a vzdelávania pedagógov v rámci ich vysokoškolskej prípravy. Na dvanástej konferencii boli predostreté významné vedecké a odborné názory a postoje, aj výsledky z výskumov a skúsenosti dobrej praxe. Zámerom bolo vedecky obohatiť pedagogických pracovníkov v oblastí výchovných činností, predškolskej a elementárnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky s umocnením o hudobné umenie.

Zborník Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XII.

Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato Si’ – 18.– 19. februára 2016, v Levoči

Ekológia je veľmi aktuálnou témou, na ktorú reagoval aj Svätý otec, pápež František, vydaním encykliky s názvom „Laudato si’, O starostlivosti o spoločný dom“, venovanej integrálnej ekológii. Uvedená encyklika bola vydaná v polovici júna roku 2015. Aktuálne ekologické otázky starostlivosti o našu planétu a výzvy Svätého otca, v ktorých sa takisto zameral aj na otázky sociálnej nespravodlivosti, sa stali podnetom diskusie nielen v radoch laickej verejnosti ale aj na vedeckej úrovni. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická Fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči a Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Instytut Pedagogiki, zorganizovali pri tejto príležitosti na pôde  IJP  v Levoči ako integrálnej súčasti Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v dňoch 18. a 19. februára 2016 medzinárodnú vedeckú konferenciu.

Ústrednou témou konferencie sa stala otázka rezonujúca ako ústredný motív encykliky: „Aký svet chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré tu vyrastajú?“

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na vedeckú diskusiu podloženú skúsenosťami a výsledkami výskumu so zameraním na starostlivosť o spoločný dom, o našu planétu nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska zmyslu existencie, vzťahov človeka k ostatným ľuďom, k sebe samému, k svetu a k Bohu ako aj hodnôt, ktoré sú základom života spoločnosti. Konferencia mala multiodborový a interdisciplinárny charakter. Stretli sa na nej odborníci a študenti z oblasti edukácie, špeciálnej výchovy a prevýchovy, ekológie, teológie, sociálnej práce a i. Zúčastnilo sa na nej 60 vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov a doktorandov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky ako aj veľký počet z radov študentov bakalárskych a magisterských odborov.

Zborník Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato Si’  1

Zborník Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato Si’ 2

Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie – 10. októbra 1014

Dňa 10. októbra 2014 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“, organizovaná PF KU v Ružomberku, Inštitútom Juraja Páleša v Levoči, Katedrou liečebnej pedagogiky v spolupráci s PROLP Asociáciou liečebných pedagógov v SR a IGhB–InternationaleGesellschaft der heilpädagogischenFach-und Berufsverbände. Podujatie bolo jedným z hlavných výstupov projektu KEGA MŠVVaŠ SR č.035-UK/2013, s názvom: Model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej škole, realizovanom na uvedenom pracovisku.

Na konferenciu prijali pozvanie hostia zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Holandska, Nemecka a Luxemburska. Medzi hlavnými prednášajúcimi vystúpili prof. Xavier M. H. Moonen z Holandska, Gabriela  Zenken, MA z Nemecka, Mgr. Silvia Neslušanová, PhD. z Českej republiky a prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD., doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková – Zeleiová, PhD., doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. zo Slovenska. Súčasne s rokovaním v sekciách sa konal workshop pre študentov IJP v Levoči, Katedry liečebnej pedagogiky s názvom Inklusionbraucht Sensibilisierung (Inklúzia potrebuje senzibilizáciu) vedený liečebnou pedagogičkou Marie-Paule Max z Luxemburska, pracujúcou s obeťami dopravných nehôd.

Cieľom bolo vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu podloženú skúsenosťami a výsledkami výskumov v oblasti teórie a praxe inkluzívnej, liečebnej, sociálnej a špeciálnej pedagogiky s akcentom na podmienky, procesy a špecifiká súvisiace s vytváraním inkluzívnej klímy v prostredí materskej a základnej školy. Pozornosť odborného pléna v jednotlivých pracovných sekciách bola upriamená na:

  • možnosti výchovy a terapie v procesoch kreovania inkluzívnej klímy školy,
  • moderné spôsoby vyučovania a inšpiratívne programy a metódy intervencie,
  • možnosti aplikácie konkrétnych terapeuticko-výchovných opatrení,
  • kľúčové kompetencie inkluzívneho pedagóga v kontexte navodzovania podporných vzťahov a komunikácie v triede,
  • spoluprácu s rodinou ako základný predpoklad výchovy a úspešnej inkluzívnej edukácie,
  • špecifiká inkluzívnej diagnostiky a interdisciplinárnej spolupráce a iné témy súvisiace so zameraním konferencie.

Inkluzívna klíma školy, v ktorej dominujú dobré vzťahy, porozumenie a úcta, patrí ku kľúčovým atribútom inkluzívnej edukácie. Špecifiká životnej situácie každého jednotlivca sú vnímané v ich celistvosti a zmysluplnosti. Škola, ktorá je schopná takúto klímu vytvoriť, je školou pre všetkých a uskutočňuje inklúziu. Veríme, že konferencia a jej výstupy budú prínosom a podporou pri nachádzaní možností implementácie princípov inklúzie v prostredí bežných materských a základných škôl.

 Zborník Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie

Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XI. – Výchova v súčasnej pedagogike – 12. – 13. februára 2015

Cieľom konferencie bolo priblížiť spôsoby inštitucionálnej výchovy a vzdelávania, kde sa zdôrazňujú mravné a náboženské rozmery kultúry, zamerané na pridržiavanie sa absolútnych hodnôt, od ktorých závisí zmysel ľudského života. Konferencia vychádzala z praktických potrieb súčasnej spoločnosti, zároveň mala vedecky obohatiť pedagogických pracovníkov v oblasti výchovných činností.

Konferencie pre doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov

Človek a hodnoty III. – medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov
– 14. apríla 2016, IJP v Levoči

Konferencia Človek a hodnoty je tematicky široko koncipovaná a ponúka priestor pre doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov prezentovať výsledky svojej činnosti. Príspevky sa venovali témam života rodiny s dieťaťom s postihnutím, umiestňovaniu starých ľudí do domovov sociálnych služieb, inováciám v príprave študentov pedagogiky, problematike komunikácie v rodine a pod.

  Zborník Človek a hodnoty III.

Človek a hodnoty II. – 14.– 15. mája 2014

Druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov Človek a hodnoty II. bol zameraný na témy: bohatstvo a chudoba, manželstvo a rodina, sloboda, zodpovednosť a dôsledky konania, sexuálna výchova v školách a v rodine, aktuálne pedagogické a didaktické aspekty vo vyučovaní náboženskej výchovy, školstvo a pedagogika v 20. storočí. Organizovala ju Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči v spolupráci s Vysokou školou zdravotníckeho vzdelávania a spoločenských vied v Lodži, Akadémiou „Ignatianum“ v Krakove, Štátnou vyššou odbornou školou v Chelme, Univerzitou prírodnou-humanistickou v Siedlcach, Pedagogickou Krakovskou univerzitou, Pedagogickou fakultou Univerzity sv. Štefana v Sarvaši, Miškolskou univerzitou a Pedagogickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave.