Pokyny pre autorov

Vzhľad stránky – okraje: horný 2,5 cm – dolný 2,5 cm
ľavý (vnútorný) 2,5 cm – pravý (vonkajší) 2,5 cm
Typ písma: Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť 12
Zoznam bibliografických odkazov: Štýl písma Times New Roman, 10 pt, riadkovanie jednoduché (1).

Zápis citácii a zoznamu použitej literatúry nech je podľa normy ISO 2012, odporúčame používať metódu harvardský systém (meno dátum).
Súčasťou príspevku majú byť aj kontaktné údaje autora: pracovisko, adresa a e-mail.

Príspevky na konferenciu zasielajte do 17. septembra 2018 na e-mailovú adresu: veronika.haskova@ku.sk. V predmete správy uveďte: Konferencia – príspevok a meno autora.
Príspevky môžu byť napísané v slovenskom, českom, poľskom, ukrajinskom alebo anglickom jazyku.
Príspevky budú po kladnom vyjadrení recenzentov publikované v konferenčnom zborníku v jazyku, v ktorom budú zaslané.

Šablóna príspevku na stiahnutie