O konferencii

Medzinárodná vedecká konferencia

Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov

Inclusive Approaches in Educating Children and Students

12. septembra 2018 v Levoči

Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách, ako aj vo výchove v čase mimo vyučovania.
Miesto konania: Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Bottova 15, Levoča
Tematické zameranie konferencie:
Konferencia je venovaná témam o budovaní predpokladov implementácie inkluzívnej edukácie. Jej hlavným cieľom je analýza možností podpory inkluzívnej edukácie v materských a v základných školách.

Témy konferencie:
– Stav, proces premeny a možnosti podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách.
– Podpora inkluzívne edukácie vo výchove vo voľnom čase.
– Pregraduálna príprava pedagogických a odborných zamestnancov k realizácii inkluzívnej edukácie.
– Inovácia obsahu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti inklúzie na školách.
– Inkluzívne prístupy v špeciálnopedagogickej diagnostike.
Sekcie:
1. Inkluzívne prístupy v edukácii detí v prostredí materskej školy
2. Inkluzívne prístupy v edukácii žiakov v prostredí základnej školy

Pozvánka na konferenciu

Invitation

 Einladung

Vedeckí garanti konferencie
prof. Oľga Benč, PhD., národná umelkyňa – KU v Ružomberku, PdF, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
prof. Victor Hladush, DrSc. – Univerzita manažmentu vzdelávania, Štátna akadémia pedagogických vied, Kyjev, Ukrajina
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, Ústav speciálně pedagogických studií, ČR
prof. Ivan Myronyuk, DrSc. – Užhorodská štátna univerzita, Užhorod, Ukrajina
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. – Vysoká škola DTI, Katedra školskej pedagogiky a psychológie
dr. hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN – KU v Ružomberku, PdF, Katedra liečebnej pedagogiky
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
doc. Dmytro Hertsyuk, PhD. – Ľvovská štátna univerzita Ivana Franka, Ľvov, Ukrajina
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brne, PdF, Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, ČR
doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
PhDr. Petr Adamus, Ph.D. – Ostravská univerzita, PdF, Katedra speciální pedagogiky, ČR
Mgr. Pavol Janoško, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, PF, Katedra liečebnej pedagogiky
PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
PhDr. Viera Šilonová, PhD. – KU v Ružomberku, PdF, Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých

Organizačný výbor konferencie
PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Mgr. Marcela Čarnická, PhD.
Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD.
Mgr. Stanislava Lesňáková
Ing. Lucia Verčimáková

Dôležité termíny:
do 17. 9. 2018zaslanie príspevku do recenzovaného zborníka na e-mail veronika.haskova@ku.sk (Publikovanie príspevku v zborníku je podmienené účasťou na konferencii a kladným posudkom recenzentov. Príspevky zaslané po uvedenom termíne nebude možné zaradiť do zborníka).
do 20. 12. 2018zaslanie recenzovaného zborníka vydaného v elektronickej podobe

Konferencia je výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA č. 032KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny.