Fašiangovníci v krojoch

Dneska sú fašiangy, zajtra už je koniec a v stredu na ráno pôjdem na popolec.“

V priebehu kalendárneho roka si osobitnú pozornosť zasluhujú fašiangy, ktoré trvajú od Troch kráľov a končia v utorok pred Popolcovou stredou. Fašiangy sú zvykovo neobyčajne bohaté, majú synkretický ráz a zapájajú všetkých tých, ktorí majú radi spev, tanec, zábavu a radosť. Do fašiangových spoločenských podujatí sa zapája široká verejnosť.

Študenti magisterského štúdia 1. roč. odboru špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých pred Popolcovou stredou 25.2 2020 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči tiež fašiangovali. Ľudový tanec s hudbou, dramatický prejav a sprievodné fašiangové piesne potešili všetkých, ktorí prišli mládež oblečenú v krojoch podporiť a veríme, že všetci si z fašiangovej atmosféry odnášali  príjemné zážitky.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.