Týždeň vedy a techniky 5. – 12. novembra 2018

Týždeň vedy a techniky na Inštitúte Juraja Páleša, Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku otvoril svojou prednáškou na tému Literárne dielo – artefakt v intenciách symbiózy umeleckej fikcie a filozofie doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. Tvorcom literatúry a súčasne aj jej predmetom je človek, čím umelecká literatúra nadobúda v oblasti spoločenského diskurzu osobitné postavenie. Filozofia, ktorá je už tradične vnímaná predovšetkým ako láska k múdrosti, je však podobne ako literatúra zameraná rovnako na človečenské bytie. Ich prienikom bola i je snaha podnecovať ľudí k elementárnemu premýšľaniu o otázkach ich postavenia vo svete ako i o otázkach ich vlastných životov.

 

8. novembra 2018 sa konala prednáška PaedDr. Petra Petroviča, PhD. s názvom Pedagogický výskum. Pedagogický výskum je vedecká aktivita zacielená na skúmanie a objavovanie pedagogických zákonitostí procesu výchovy a vzdelávania. Prednáška bola pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia pedagogiky. Jej cieľom bolo vysvetliť a objasniť základné pojmy s oblasti výskumu v pedagogike a priblížiť poznatky o tom, ako plánovať, organizovať a realizovať pedagogický výskum v teréne.

 

PhDr. Mgr. Ivan Jařabáč, Ph.D. (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Konzultační středisko a Fakulta Jana Amose Komenského Karviná) prednášal študentom o Kreativite učitele při práci s technickými materiály.

 

Štvrtok pokračoval prednáškou PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. Literárne príbehy a rozvoj komunikácie tvorivou dramatikou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Dr. Švábová upriamuje pozornosť na efektívne využitie literárnych príbehov a rozvoju komunikácie tvorivou dramatikou pri práci s deťmi v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Poukazuje na využitie dramatickej situácie a hry v role, ktorá ako kľúčová metóda tvorivej dramatiky umožňuje deťom vstúpiť do roly niekoho iného a učiteľ hrou v role navodí variabilné situácie a v tvorivom procese sa deťom otvára priestor konať, reagovať, spolupracovať a komunikovať. Dôležité sú pozitívne pocity každého účastníka aktivít a príjemná atmosféra pri práci s literárnym príbehom. Prednášajúca predviedla i praktické ukážky práce s literárnym príbehom umožňujúcim deťom cez vlastné zážitky a osobnú skúsenosť získať nové poznatky a zručnosti pozitívne ovplyvňujúce rozvoj osobnosti dieťaťa.

 

Špecifické aspekty telovýchovného procesu žiakov mladšieho školského veku priblížil svojou prednáškou PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD. Prednášajúci priblížil informácie o špecifických aspektoch telovýchovného procesu žiakov mladšieho školského veku, venoval sa základnej charakteristike mladšieho školského veku. Taktiež popísal motorické schopnosti a s tým spojený motorický vývin.

 

Popoludní sa pre deti a žiakov cvičných škôl Inštitútu Juraja Páleša v Levoči uskutočnilo divadelné stvárnenie rozprávok Pampúšik, Ako šlo vajce na vandrovku a Soľ nad zlato. Tieto dramatizácie si pripravili študenti druhého ročníka odborov Liečebná pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.

Pampúšik

 

Soľ nad zlato

 

Ako šlo vajce na vandrovku

 

 

V piatok 9. novembra 2018 porozprával študentom PhDr. Mgr. Jiří Pavlů, Ph.D. (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Konzultační středisko a Fakulta Jana Amose Komenského Karviná) na tému Bez vzdělávání se nikdo nemůže stát vzdělaným.