Semináre a workshopy organizované v rámci projektu KEGA č. 032 KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny

Tvorivé možnosti aplikácie tvorivej dramatiky a dramatických aktivít v inkluzívnom školskom prostredí (12. 11. 2016, v Levoči)

Tvorivá dramatika má významné postavenie pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní a prispieva k úspešnosti inkluzívnej edukácie. Tvorivou dramatikou v aktívnych činnostiach vytvárame priestor na otvorenú komunikáciu, spoluprácu a veľakrát sa nenásilne „prelomia ľady“ vzájomnej nedôvery medzi deťmi a okolím a vytvára sa pokojná tvorivá atmosféra v skupine.
Cieľom stretnutia bolo predstaviť efektívne využitie metód tvorivej dramatiky v hudobno-dramatických činnostiach a pri podpore inkluzívnej klímy. V tvorivom procese práce s dramatickými príbehmi prepojenými s hudobnými, slovnými a pohybovými prejavmi sa otvára priestor pre každého účastníka. Hudobné činnosti sú súčasťou tvorivých dramatických aktivít, v ktorých dieťa má možnosť vlastnou aktivitou prežívať radosť, cez osobnú skúsenosť, emocionálne prežívanie a zážitok získavať nové poznatky a zručnosti pozitívne ovplyvňujúce rozvoj osobnosti.
Realizované dramatické aktivity na stretnutí oslovili študentov a veríme, že si nájdu svoje miesto pri práci s deťmi v predprimárnom vzdelávaní.

Obr. 1a Reálne a zástupné rekvizity a pomôcky v tvorivej dramatike

Obr. 1b Reálne a zástupné rekvizity a pomôcky v tvorivej dramatike

Obr. 2 Stvárnenie a napodobnenie dramatických situácií

Obr. 3 Práca s rekvizitou

Obr. 4 Dramatizácia piesne Kohútik jarabý

Obr. 5 O veveričke Riške

Obr. 6 Maškrtní čerti

Workshop Kreovanie inkluzívnej klímy prostredníctvom metód tvorivej dramatiky (2016) – pre študentky a študentov odboru PEP SZS

Obr. 1 Deduškova mrkvička – príprava a dramatizácia rozprávkového príbehu

Obr. 2 Zimná rozprávková krajina

Dramatizácia rozprávky a hra v role v školskom prostredí (3. 3. 2017)

Cieľom odborného seminára vedeného PaedDr. Boženou Švábovou, PhD. bolo priblížiť aktivizujúcu metódu tvorivú dramatiku, ktorá svojím charakterom a zacielením prináša do škôl aktivitu, tvorivosť, skúsenosť, objavovanie a prežívanie. Najlepšie je, ak si učiteľ mnohé roly a situácie vyskúša sám na sebe. Cieľom odborného seminára bola aktívna účasť učiteľa pri práci s literárnym textom s možnosťou vyjadriť svoje pocity slovne, pohybom, dramaticky.
Práca s rozprávkovými príbehmi a vstupom do hry v role otvára netradičné formy práce s deťmi. Po zážitku z počúvania a reprodukcii textu učiteľ pristupuje k tvorivému procesu, v ktorom má možnosť každé dieťa sa sebarealizovať, objavovať, experimentovať, viesť dialóg, vyskúšať si konanie postáv, vžiť sa do cítenia a myslenia hrdinov príbehu, prinášajú moment príjemného prekvapenia z prejavu. Príbehy umožňujú deťom preniesť sa do nového sveta, byť v inom priestore a čase, prekonávať strach, veriť v lásku a dobro, spravodlivosť, čo môže pozitívne ovplyvniť prežívanie života v skupine a v škole.

Seminár Metódy aktívneho a zážitkového učenia pri podpore inkluzívnej klímy triedy (19. 3. 2017)

Seminára sa zúčastnili učiteľky materských škôl z východného Slovenska. Po úvode zameranom na zistenie očakávaní a obáv z tohto vzdelávania nasledoval prvý blok venovaný zážitkovému učeniu a možnostiam jeho realizácie v edukačnom procese. Účastníčky si najprv vyskúšali viaceré aktivity (hry) a pri následnej reflexii si uvedomili, že ide o zážitkové učenie s cieľom prežiť pocity znevýhodneného a z kolektívu vylučovaného dieťaťa. Následne sa v teoretickej rovine oboznámili o princípoch a špecifikách zážitkového učenia. V ďalšom bloku diskutovali o možnostiach vychovávania detí a žiakov k inkluzívnym hodnotám. Seminár bol zameraný na podporu inkluzívneho prostredia a dobrej inkluzívnej klímy v triede. Viedla ho PaedDr. Veronika Hašková, PhD.

Workshop Ako išlo vajce na vandrovku (27. 4. 2017, Materská škola J. Francisciho v Levoči) – pre študentov odboru Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

27. apríla 2017 skupina študentov IJP v Levoči realizovala pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. hudobnú rozprávku „Ako šlo vajce na vandrovku“ v materskej škole v Levoči. Dobrodružstvá zvieratiek, spojenie slova, pohybu a spevu, ktoré sa prelínali rozprávkovým príbehom strhávali a viedli deti k spontánnym prejavom a k variabilným aktivitám. Čarovná atmosféra dokázala uvoľniť deti a v detských hrách so spevom a v hudobno-pohybových hrách otvoriť ich tajomný svet, v ktorom mali možnosť cez vlastné aktivity prežívať pozitívne emócie a v role rôznych postavičiek získavať hlboké dojmy z nových zážitkov. Okrem vandrovacieho vajca vstúpili do roly raka, moriaka, vola a najsilnejší zážitok si odnášali zo stvárňovania spievajúceho kohútika, ktorý sa chytil do košíka.

Obr. 1 Ako išlo vajce na vandrovku

PaedDr. Božena Švábová, PhD., PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.