Pracovná stáž v Brne

V dňoch 26. a 27. apríla 2017 sa doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. a PhDr. Viera Šilonová, PhD. zúčastnili v rámci projektu AGMA pracovnej stáže na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas pracovného pobytu realizovali prednášky so študentmi bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na témy Aktuálne trendy v oblasti inkluzívnej edukácie na Slovensku a Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

Veľmi obohacujúca bola ich účasť na medzinárodnej konferencii Inklúzia ako cesta ku kvalite života, ktorá sa konala 27.4.2017 na Magistráte mesta Brno. Cenné sú nadviazané kontakty s pedagógmi Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (prof. Vítková, doc. Vojtová, prof. Bartoňová a ďalší) a ich potenciálna spolupráca s PF KU a IJP v Levoči.