PLAVECKÝ KURZ A REHABILITAČNÉ PLÁVANIE

V mesiaci október študenti tretích ročníkov študijných odborov Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a Liečebná pedagogika absolvovali študijný predmet Plavecký kurz a Rehabilitačné plávanie. Študenti získali komplexný pohľad a vedomosti o plávaní ako aj o rehabilitačnom plávaní, o vybraných aspektoch problematiky plávania, využití, význame a aplikácii rehabilitačného plávania v predškolskej a elementárnej pedagogike, v školách a mimoškolských zariadeniach z teoretickej a praktickej stránky. Osvojili si a zdokonalili vedomosti z metodiky a didaktiky plávania a rehabilitačného plávania, zručnosti z aplikácie a vyučovania plaveckých spôsobov a rehabilitačných techník vo vodnom prostredí. Absolvovaním predmetov študenti spoznali vplyv aktivít, metódy, formy, prostriedky a didaktické pomôcky využívané vo vyučovaní v etape predplaveckej prípravy a základného plaveckého výcviku, v rehabilitačných technikách vo vodnom prostredí a rehabilitačnom plávaní. Vedia uplatniť vo vyučovaní správnu biomechaniku pohybu, poznajú liečebný, zdravotný a biologický účinok pohybu.