Lyžiarsky výcvikový kurz na IJP

Lyžiarskeho výcvikového kurzu v akademickom roku 2018 – 2019 sa zúčastnili študenti 2. ročníka Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín a študenti 2. ročníka Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých v IJP v Levoči. Kurz sa uskutočnil v štvrtom týždni letného semestra v Ski centre Levočská dolina. Študenti boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskych schopností a celkovej zdatnosti. Lyžiarsky kurz prebiehal celodennou výučbou s krátkymi prestávkami. Počas celého lyžiarskeho výcviku študenti dodržiavali bezpečnostné predpisy a pravidlá.

Cieľom študentov v priebehu celého kurzu bolo zvládnuť metodiku a didaktiku základov lyžovania: najmä však: nosenie lyží, postoj a pohyby na lyžiach, obraty na rovine, chôdza sunom a sklzom, výstupy do mierneho svahu a obraty, padanie a vstávanie, zjazd priamo po spádnici v základnom postoji, brzdenie zjazdu obojstranným prívratom, zjazd šikmo svahom, odšliapávanie ku svahu, zjazd cez terénne nerovnosti, korčuľovanie, oblúk v obojstrannom prívrate, zjazd odpichom, skok z malého snehového mostíka, znožné oblúky, zosúvanie a iné.

Po uskutočnenom kurze môžeme skonštatovať, že základy lyžovania zvládli aj začiatočníci a všetci študenti ovládajú metodiku ako aj didaktiku lyžovania a prakticky vedia zabezpečiť organizáciu zimného kurzu pre deti a žiakov.

PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.