Registrácia

Prihlásenie na konferenciu prebieha do 30. 5. 2018.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 10. 6. 2018.

Zaslanie príspevku do recenzovaného zborníka je možné do 17. 9. 2018 e-mailom na veronika.haskova@ku.sk (publikovanie príspevku v zborníku je podmienené účasťou na konferencii a kladným posudkom recenzentov. Príspevky zaslané po uvedenom termíne nebude možné zaradiť do zborníka).

Poplatok: 20 eur/účastník (vložné, občerstvenie, recenzovaný zborník)
20 eur/pasívny účastník (vložné, občerstvenie, recenzovaný zborník)
Obed: 5 eur

Poplatok posielajte na číslo účtu: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305, variabilný symbol: 130252

Registrácia je možná online na: https://goo.gl/forms/04bOoSmtPIwUaKWN2

Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci konferencie individuálne. V meste Levoča je viacero hotelov a veľa penziónov.
Odporúčame:
http://www.barbakan.sk/menu/ubytovanie-2/
https://www.arkada.sk/sk/ubytovanie/