Registrácia

Prihlásenie aktívnych účastníkov prebieha do 30. 6. 2018.
Prihlásenie pasívnych účastníkov prebieha do 24. 8. 2018.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 24. 8. 2018.

 

Zaslanie príspevku do recenzovaného zborníka je možné do 17. 9. 2018 e-mailom na veronika.haskova@ku.sk (publikovanie príspevku v zborníku je podmienené účasťou na konferencii a kladným posudkom recenzentov. Príspevky zaslané po uvedenom termíne nebude možné zaradiť do zborníka).

Poplatok: 20 eur/účastník (vložné, občerstvenie, recenzovaný zborník)
20 eur/pasívny účastník (vložné, občerstvenie, recenzovaný zborník)
Obed: 5 eur

Poplatok posielajte na číslo účtu: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305, variabilný symbol: 130252

Registrácia je možná online na: https://goo.gl/forms/04bOoSmtPIwUaKWN2

Registrácia pre pasívnych účastníkov: https://goo.gl/forms/8IAfmkq4rJ6Uqmzx2

Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci konferencie individuálne. V meste Levoča je viacero hotelov a veľa penziónov.
Odporúčame:
http://www.barbakan.sk/menu/ubytovanie-2/
https://www.arkada.sk/sk/ubytovanie/