Program

Predbežný program konferencie:

8.00 – 8.50 registrácia
9.00 – 9.15 otvorenie konferencie
9.15 – 10.30 hlavné referáty
10.30 – 11.00 prestávka s občerstvením
11.00 – 12.30 hlavné referáty
12.30 obed
13.30 – 14.30 rokovanie v sekciách
14.30 – 14.45 prestávka
14.45 – 15.45 rokovanie v sekciách
15.45 zhrnutie záverov zo sekcií
16.00 záver konferencie

 

Konferencia je výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA č. 032KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny.