Program

Predbežný program konferencie:

8.00 – 8.50  – registrácia
9.00 – 9.15 – otvorenie konferencie
9.15 – 10.30 – hlavné referáty
10.30 – 11.00 – prestávka s občerstvením
11.00 – 12.30 – hlavné referáty
12.30 obed
13.30 – 14.30 – rokovanie v sekciách
14.30 – 14.45 – prestávka
14.45 – 15.45 – rokovanie v sekciách
15.45 – zhrnutie záverov zo sekcií
16.00 – záver konferencie

 

Z hlavných referátov:

Podpora inkluzívnej edukácie sociálne znevýhodnených detí a žiakov
doc. PhDr. Vladimír Klein, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Názory učiteľov na inkluzívnu edukáciu
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Vysoká škola DTI

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
PhDr. Petr Adamus, Ph.D., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika

Bariéry, riziká a možnosti efektívnej spolupráce základných škôl s rodinami žiakov
Mgr. Pavol Janoško, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených detí v materskej škole
PhDr. Viera Šilonová PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Štruktúra školských tried na 2. stupni v inkluzívne orientovanej základnej škole
doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc., Univerzity Komenského, Pedagogická fakulta

Konferencia je výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA č. 032KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny.